Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden) zijn van toepassing op reizen, dagtochten en excursies welke zijn georganiseerd door Delta Safari gevestigd te Willemsoord.
 2. Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (folders, brochures, advertenties etc.)
 3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2 vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst tussen Delta Safari en een deelnemer/reiziger komt tot stand op het moment dat Delta Safari naar aanleiding van een schriftelijke (ook e-mail) of mondelinge opdracht aan deelnemer/reiziger een nota en/of bevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft (ook e-mail).
 2. De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door Delta Safari gepubliceerde reisprogramma en/of door een andere van Delta Safari afkomstige publicatie(s) – één en ander aan te duiden als: het reisprogramma.

Artikel 3 – Betaling

 1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Delta Safari gebruik van VZR Garant. U kunt dit controleren via de VZR Garant deelnemerspagina (www.vzr-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over VZR Garant vindt u op www.vzr-garant.nl.
 2. Bij elk (reis)aanbod van Delta Safari wordt duidelijk vermeld of de garantie van VZR Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl/downloads).
 3. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Delta Safari niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert VZR Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
 4. Bij dagtochten wordt geen gebruik gemaakt van VZR Garant.
 5. Betaling van de reissom dient te geschieden binnen de termijnen welke op de nota/bevestiging staan vermeld of zoals aangegeven wordt.
 6. Bij niet tijdige betaling door de deelnemer/reiziger behoudt Delta Safari zich het recht voor de geboekte reis te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend. De artikelen 7 en 11 zijn hierbij van toepassing.

Artikel 4 – Reissom, reisduur en reisprogramma

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan Delta Safari  bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma. Delta Safari behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de deelnemer/reiziger het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(en). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Delta Safari mededeling aan de deelnemer/reiziger is gedaan van de prijsverhoging.
 3. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Delta Safari niet.
 5. Delta Safari aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze door derden is uitgegeven of ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 – Documenten

 1. De deelnemer/reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.
 2. Indien de deelnemer/reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document of een verplichte vaccinatie of bewijs, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de deelnemer/reiziger.

Artikel 6 – Reisbescheiden

 1. De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de deelnemer/reiziger worden gesteld, mits de volledige reissom door Delta Safari is ontvangen. Reisbescheiden voor zover deze waren uitgegeven worden veelal per mail verstuurd.
 2. Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de deelnemer/reiziger. Artikel 9 lid 4 is mede van toepassing.

Artikel 7 – Wijziging en annulering door deelnemer/reiziger

 1. Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Delta Safari.
 2. Voor meerdaagse reizen geldt dat tot 5 werkdagen voor vertrek kan de deelnemer/reiziger wijzigingen kan verzoeken in de reisovereenkomst, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde deelnemer/reiziger. Delta Safari zal genoemde wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen onder gehoudenheid van de deelnemer/reiziger tot vergoeding van eventueel in rekening gebrachte kosten van derden welke op de wijziging van toepassing zijn.
 3. Voor dagtochten geldt dat deelnemer/reiziger tot 1 dag voor vertrek wijzigingen kan verzoeken, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde deelnemer/reiziger. Delta Safari zal deze wijzigingen voor zover mogelijk kosteloos aanbrengen.
 4. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de deelnemer/reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Voor meerdaagse reizen:
25% van de reissom per persoon tot 43 dagen voor vertrek;
50% van de reissom per persoon vanaf 42 tot 8 dagen voor vertrek;
100% van de reissom vanaf 7 dagen voor vertrek.

Voor dagtochten en excursies:

10% van de reissom per persoon tot een week voor vertrek;
50% van de reissom per persoon tussen 7 dagen tot 24 uur voor vertrek;
100% van de reissom vanaf 24 uur voor vertrek en niet op komen dagen bij vertrek

Voor expeditiecruises gelden vaak strengere annuleringsvoorwaarden vanuit de rederij die de cruise uitvoert. Deze annuleringsvoorwaarden zullen bij de reis worden vermeld.

Artikel 8 – Wijzigingen en annulering door Delta Safari

 1. Delta Safari behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, bijvoorbeeld een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
 2. Delta Safari behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de deelnemer/reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
 3. Delta Safari behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste  minimum aantal deelnemer/reizigers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Delta Safari aan de deelnemer/reiziger gerestitueerd.
 4. Indien door overmacht, waaronder begrepen o.a. persoonlijke omstandigheden van de gids, staking, weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen etc., een meerdaagse reis in het geheel niet kan worden uitgevoerd, verplicht Delta Safari zich tot terugbetaling van de gehele reissom. Wanneer het slechts een gedeelte van de reis betreft, zal Delta Safari de daadwerkelijke bij dit onderdeel horende kosten van het niet uitgevoerde reisonderdeel aan de reiziger/deelnemer terugbetalen.
 5. Indien een dagtocht of excursie door overmacht, zoals omschreven in lid 4, niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft Delta Safari het recht een vervangende dagtocht of excursie aan te bieden. Indien er aan de deelnemer/reiziger geen alternatief aan te bieden is, dan zal de gehele reissom door Delta Safari aan de deelnemer/reiziger gerestitueerd worden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Delta Safari

 1. Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd is Delta Safari voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
 2. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te  beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
 3. Delta Safari is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 4. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annulerings-verzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten.

Artikel 10 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer/reiziger

 1. De deelnemer/reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Delta Safari ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer/reiziger. Iedere deelnemer/reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en aanwijzingen van de reisleiding.
 2. De deelnemer/reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Delta Safari, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer/reiziger.

Artikel 11 – Rente- en incassokosten

 1. De deelnemer/reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Delta Safari heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1,5% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 40,— (exclusief btw).